Fathorrahim
Universitas Bhayangkara Surabaya
M. Sholehuddin
Universitas Bhayangkara Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.204