Wahidur Roychan
Universitas Bhayangkara Surabaya
Susanto
Universitas Bhayangkara Surabaya
Taufikur Rohman
Universitas Bhayangkara Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210